Webokratipartiet (WP) ska verka för att:

 1. Privatpersoner
  1. Ta bort skatten på privata inkomster som är 54.000 kronor eller lägre, från nuvarande 18.000 kronor. (diskutera)

  2. Ta bort inkomstskatten på ytterligare 18.000 kronor (totalt 72.000 kronor eller lägre) för vissa grupper t ex pensionärer, kroniskt sjuka och funktionshindrade personer. (diskutera)

 2. Verksamhet och entreprenörer
  1. Sänka momsen till 12-15% för att få lägre marknadspriser och upprätthålla kompabilitet med andra EU-länder, vilket kommer att leda till fler investeringar. [1] [2] [3] [4] [5] (diskutera)

  2. Avskaffa eventuella skatter för en enskilda firma de tre första åren för att främja entreprenörskap så att de automatiskt kan uppgraderas till aktiebolag. (diskutera)

  3. Avskaffa skatten för alla enskilda firmor som tjänar 300.000 kronor eller mindre under de tre första åren, under förutsättning att entreprenören förbinder sig att uppgradera till aktiebolag efter den perioden. (diskutera)

  4. Avskaffa skatten på aktiebolag under de tre första åren om de anställer 5 personer eller mer varje år. (diskutera)

  5. Sänka lägstabeloppet på minimiinvesteringen för ett aktiebolag från 50.000 kronor till 5.000 kronor för att uppmuntra entreprenörskap och motverka braindrain. (diskutera)

 3. Ungdomar och studerande
  1. Investera mer i barn, ungdomar och studenter, vår framtid, genom att höja barnbidrag, studiebidrag och erbjuda hälsosam mat på alla skolor och högskolor. (diskutera)

  2. Efterskänka hela studielånet till alla som fullföljer sina studier på utsatt tid. Alla studenter ska få tillräckliga medel utan att behöva låna. [6] (diskutera)

  3. Förbättra kvalitén på utbildning, forskning och utveckling genom att uppvärdera både yrkes- och universitetsutbildning. [7] [8] [9] [10] (diskutera)

 4. Sjuka och behövande
  1. Höja alla socialförsäkringsnivåer så att ett värdigt liv för mottagarna med hänsyn till dagens marknadspriser kan garanteras. [11] [12] (diskutera)

  2. Reformera sjukvårdssystemet genom att förse kliniker med fler sekreterare för att minska belastningen på praktiserande läkare. (diskutera)

  3. Formulera riktlinjer som gör det möjligt för kvalificerade utländska specialister att praktisera i Sverige, eller genom online-konsultationer tillgodose akuta tjänster inom 15 minuter och andra tjänster inom en vecka. (diskutera)

  4. Formulera riktlinjer för att godkänna tillämpning av den senaste forskningsupptäckterna inom integrerande, kompletterande och alternativ medicin för kroniska sjukdomar. (diskutera)

  5. Förenkla sjuk- och socialförsäkringsansökningar genom att auktorisera läkare och andra experter samt automatisera processen för att göra den rättssäker, undvika partiskhet och fel uppkomna genom den mänskliga faktorn. (diskutera)

  6. Medicinska misstag ska rapporteras och anmälas automatiskt till en särskild nationell databas, och ersättning betalas ut till de drabbade personer. (diskutera)

  7. Läkare ska bli ombedda att delta i fullt finansierade utflykter minst en gång om året för att mildra medicinskt fel, eftersom folkhälsa är en allvarlig fråga. (diskutera)

 5. Arbetsmarknad
  1. Formulera en politik för obligatorisk förtursrekrytering av inrikes talanger i alla former av reklam och kampanjer, vilket kommer att generera en stor mängd arbetstillfällen. (diskutera)

  2. Debitera 5-15% extra avgifter på den totala budgeten för annonser och kampanjmaterial på ett utländskt språk eller annonser och kampanjmaterial utan inrikes talanger. (diskutera)

  3. Ersätta alla “proprietära” programvaror och maskinvaror (där det är möjligt) med program- och maskinvaror med öppen källkod i de offentliga myndigheterna för att bli av med “vendor lock-in” och för att skapa fler lokala jobb. (diskutera)

 6. Säkerhet
  1. Öka budgeten för försvar och säkerhet. (diskutera)

  2. Rekrytera fler polisanställda och militär personal. (diskutera)

  3. Ersätta den nuvarande algoritmen för generering av personummer med en anonymitetsbaserad algoritm som en antidiskrimineringsåtgärd. [12] (diskutera)

  4. Behålla känsliga och personliga uppgifter som tillhör svenska medborgare och invånare inom Sverige. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] (diskutera)

  5. Skapa en säker, anonym och obevakad VPN för den svenska befolkningen (inom svenska geografiska territorier) för att skydda dem från nyfikna ögon. (diskutera)

 7. Information och kommunikationsteknik (ICT)
  1. Inrätta ett separat “öppen källkod”-laboratorium (dedikerat till både mjukvara och maskinvara med öppen källkod) för att genomföra forskning och utveckling inom de relaterade områdena, underställt riksdagen i samarbete med akademiska institutioner och universitet. (diskutera)

  2. Erbjuda kostnadsfri tillgång till bredband till alla som är bosatta i Sverige genom att använda en säker, anonym och obevakad VPN som tidigare nämndes på §25. (diskutera)

 8. Ideella föreningar och stiftelser
  1. Göra alla bidrag till ideella föreningar och stiftelser skattefria. (diskutera)

  2. Ge ideella föreningar och stiftelser en status som motsvarar aktiebolag. (diskutera)

 9. Kulturella och sociala aktiviteter
  1. Ge alla aktörer som är involverade i att främja inrikes konst och kultur ett 50%-igt skatteavdrag oavsett om de är kommersiella eller inte. (diskutera)

 10. Lantbruk
  1. Stödja lokalt ekologiskt jordbruk med mångfaldsinriktning såsom permakultur och hydroponik. (diskutera)

 11. Ekologi och miljö
  1. Införa en miljöskatt på 3% (på bruttoinkomster) på alla industrier i Sverige och all import, eftersom import brukar orsaka miljöföroreningar. (diskutera)

  2. Avsevärt öka beskattningen på icke-väsentliga förbrukningsvaror och gränsöverskridande import som är miljö- eller hälsofarlig. (diskutera)

 12. Rättvisa
  1. Hjälp att slutföra alla rättsfall inom ett år från dagen för inlämning genom att rekrytera mer juridisk personal. (diskutera)

 13. Skatter
  1. Avsevärt minska beskattningen på väsentliga förbrukningsvaror för att sänka marknadspriset. [22] [23] [24] [25] (diskutera)

  2. Avskaffa vägtullar och kollektivtrafikavgifter för att minska administrativa kostnader. Istället debiteras 1% av den ursprungliga inköpskostnaden på alla fordon som orsakar miljöföroreningar (inklusive batteridrivna fordon) som en fast miljöskatt under det första året. En ökning på 0,1% kommer att läggas till pålagan vartannat år. [26] [27] (diskutera)

  3. Höja bolagsskatten från 22% till 28%. [28] (diskutera)

  4. Låta 0,5% av bolagsskatten och 0,1% av den personliga skatten på bruttoinkomster gå till att upprätthålla oberoende medier och ett laboratorium för öppen källkod, kontrollerade direkt av riksdagen för att upprätthålla oberoende och opartiskhet. (diskutera)

 14. Administration och Regeringen
  1. Skära ner den repetativa byråkratin inom alla offentliga förvaltningar, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Regeringen o s v och ersätta dessa repetativa tjänster med artificiell intelligens och automatisering där det är möjligt. [29] [30] [31] (diskutera)

  2. Öka politisk mandatperiod från fyra år till sex år; regeringschefen får inte sitta på det samma polistiska uppdraget längre än en mandatperiod. Sex års period är tillräcklig tid för att utforma politik för utveckling av nationen utan avvikelse av resurser i val vart fjärde år. Detta är främst avsedda som ett sätt att uppmuntra samtida ideer från ungdomar genom att ge dem möjligheter att engagera sig i politik och inta ledande positioner i myndigheter samt att minska valkonstnader. (diskutera)

  3. Ge allmänheten befogenhet att avvisa valda politiker och byråkrater inom mandatperioden om trettio procent av den totala befolkningen lämnar in en skriftlig och undertecknad överklagande till de berörda myndigheterna som Valmyndigheten bl.a. (diskutera)

 1. https://www.expressen.se/noje/pomperipossa-i-monismanien/
 2. https://e.cdn-expressen.se/images/64/8c/648c675ac222fe3d80c7dd90afe4bf73/575@60.jpg
 3. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/marginalskatt-historiskt/?graph=/23766/1,2/all/
 4. http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp977.pdf
 5. https://www.ekonomifakta.se/webapi/chartimage/direct/png/sv/23766/1,2/all/900
 6. https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/communication-and-media/nyhetsarkiv-eng/2018-06-26-deficiencies-in-higher-education-institutions-provision-of-premises.html
 7. https://www.thelocal.se/20180417/swedish-university-must-refund-international-student-over-sub-standard-teaching-why-this-case-matters
 8. https://www.thelocal.se/20180417/sweden-cracks-down-on-high-tech-exam-cheating-plot
 9. https://www.miun.se/siteassets/engelska/international-office/request-of-reimbursment-of-tuition-fees-form-gallande-pdf
 10. https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/communication-and-media/nyhetsarkiv-eng/2018-06-04-worse-health-and-finances-when-sickness-and-activity-compensation-is-refused.html
 11. https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/communication-and-media/nyhetsarkiv-eng/2018-04-05-difficult-to-assure-quality-of-population-registration.html
 12. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28827/1/gupea_2077_28827_1.pdf
 13. https://www.thelocal.se/20170717/swedish-authority-handed-over-keys-to-the-kingdom-in-it-security-slip-up
 14. https://www.dn.se/nyheter/sverige/statliga-hemligheter-kunde-nas-av-frammande-makt/
 15. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/
 16. https://wccftech.com/sweden-exposes-military-secrets/
 17. https://thestack.com/data-centre/2017/07/24/sweden-leaks-top-secret-records-in-data-centre-outsourcing-disaster/
 18. https://thehackernews.com/2017/07/sweden-data-breach.html
 19. https://edgylabs.com/swedish-data-ba
 20. https://edgylabs.com/swedish-data-breach-ibm
 21. https://www.itnews.com.au/news/sweden-exposed-sensitive-data-on-citizens-military-personnel-469046
 22. https://www.privateinternetaccess.com/blog/2017/07/swedish-transport-agency-worst-known-governmental-leak-ever-is-slowly-coming-to-light/
 23. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/marginalskatt-historiskt/?graph=/23766/1,2/all/
 24. https://e.cdn-expressen.se/images/64/8c/648c675ac222fe3d80c7dd90afe4bf73/575@60.jpg
 25. http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp977.pdf
 26. http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Sweden
 27. https://www.ekonomifakta.se/webapi/chartimage/direct/png/sv/23766/1,2/all/900
 28. https://www.trafa.se/en/road-traffic/vehicle-statistics/
 29. https://www.statista.com/statistics/424949/passenger-car-sales-in-sweden/
 30. https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/communication-and-media/nyhetsarkiv-eng/2017-11-06-better-benefit-can-be-drawn-from-international-economic-recommendations-to-sweden.html
 31. https://www.aftonbladet.se/a/zLrjmr
 32. https://www.aftonbladet.se/a/P3PAp6
Valsedel

Eftersom ni är här …

… Webokratipartiet är ett oberoende parti–såväl intellektuellt som funktionellt. Webokratipartiet är fri från fördomar gentemot kommersiella krafter och oinfluerad av miljardägare, politiker eller aktieägare. Inga manipulerande annonsnätverk eller spårningsnät är tillåtna. Det är ingen som styr någons syn på politiken på Webokratipartiet. Neutralitet till varenda idé som förbättrar livskvalité är vårt mål. Webokratipartiet är en röst till de röstlösa.

Gå med nu helt gratis och utan bindning!

Hur man börjar?

 1. Registrera dig gratis och utan bindning
 2. Diskutera om valmanifestet och/eller kommentera
 3. Lämna in förslag om offentlig politik
 4. Nominera själv eller en expert
 5. Rösta på nomineringar eller förslag (användaren har befogenhet att dra tillbaka rösten när som helst hen vill)
 6. Glöm inte att prenumerera på diskussioner, nomineringar, förslag och kommentarer som intresserar dig på denna plattform
 7. Rösta på webokratipartiet den 9 september

Hur det fungerar?

 1. Som i alla mänskliga samhällen är denna webbsida baserad på de ryktepoänger man får när man diskuterar, föreslår, nominerar, kommenterar eller hjälper andra i denna plattform
 2. Diskussionsförslagen och nomineringarna, som i ett verkligt val, kommer att främjas på grundval av totala röster från registrerade medlemmar
 3. Vilket ämne som helst kan sökas i sökrutan med nyckelord, som nominering, förslag, diskussion, geografisk grund, namnet på användaren eller temat / kategorin
 4. Rösta på eller rösta ner diskussioner, nomineringar eller förslag eller kommentarer genom att klicka på upp- eller nedpilen i början av varje diskussion. Rösterna är anonyma även för de registrerade medlemmarna